Itsemääräämisoikeus

 • Itsemääräämisoikeus on perus- ja ihmisoikeus, joka lähtee yhdenvertaisuudesta.
 • Kaikilla on sama kelpoisuus lain edessä.
 • Käytännössä itsemääräämisoikeus merkitsee sitä, että kaikilla on sama oikeus päättää omasta elämästään, suurista ja pienistä asioista. 
 • Ihmisellä on aina, jopa vajaavaltaisena, oikeus päättää niistä asioista, jotka hän kykenee itse käsittämään.
 • Itsemääräämisoikeutta ei voi vesittää vetoamalla tarkoituksenmukaisuuteen tai resursseihin.
 • Laitosoloissa tai muissa rajoitetuissa asumis- ja toimintamuodoissa itsemääräämisoikeus ei toteudu täysimääräisesti.
 • Hoito- ja hoivakeskeinen asenne ja/tai lainsäädäntö johtavat määräysvallan siirtymiseen vammaiselta itseltään viranomaisille, hoitohenkilökunnalle, lääkäreille ja muille ulkopuolisille tahoille
 • Itsenäisen elämän toteutuminen edellyttää, että vammaisella henkilöllä on oikeus
    • valita asuinpaikkansa, -tapansa ja –kumppaninsa
    • valita, miten osallistuu muun yhteisön toimintaan
    • saada tarvittava tuki valintojen toteuttamiseksi ja riittävän elintason saavuttamiseksi
 • Vammaisen henkilön itsenäinen elämä edellyttää riittäviä palveluja ja tukitoimia.
 • Itsenäisen elämän toteutumiseksi näiden palvelujen ja tukitoimien on oltava joustavia, yksilöllisiä ja asiakaslähtöisiä.
 • Henkilökohtainen apu mahdollistaa parhaimmillaan itsenäisten valintojen tekemisen ja elämisen niiden mukaisesti. 
 • YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen tarkoituksena on edistää, suojella ja taata kaikille vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet, sekä edistää vammaisten henkilöiden synnynnäisen arvon kunnioittamista. 
   • Marjo Rauhala (1994, 81–82) näkee itsemääräämisen tarkoittavan sitä, että ”yksilö määrää omasta elämästään, toisin sanoen hän tekee päätöksiä ja toteuttaa niitä häntä itseään koskevilla elämänalueilla muiden yksilöiden hänen valintoihinsa puuttumatta.” Itsemääräämisoikeudella Rauhala ymmärtää ”sellaista oikeuksien kimppua, joka koostuu oikeudesta sisäiseen ja ulkoiseen vapauteen, kompetenssiin ja valtaan.” Oikeudella kompetenssiin tarkoitetaan oikeutta saada tukea tavalla, joka edistää mahdollisimman hyvän päätöksen toteutumista. Oikeus tietoon on tämän kompetenssin tärkeä osatekijä.

    (Stakes, Raportteja 10/2008, s. 72. Henkilökohtaisen avustajajärjestelmän kaksi vuosikymmentä suomalaisessa vammaispolitiikassa)

Lisätietoja