Kehittämis- ja tutkimusjaosto

Puheenjohtajana toimii projektipäällikkö Tiina Lappalainen Invalidiliitosta.

Jaostossa tarkastellaaan uusinta tutkimustietoa, viimeisimpiä julkaistuja opinnäytetöitä, kuten graduja, esitellään ja niiden pohjalta käydään keskusteluja ja tehdään kehittämisehdotuksia.

 


 Tutkielmia henkilökohtaisesta avusta:

 

VAMMAISEN IHMISEN OSALLISUUS

 

KOLME JA YKSI KUVAA OSALLISUUTEEN – monimenetelmällinen tutkimus vaikeavammaisten ihmisten osallisuudesta, toimintana, kokemuksena ja kielenkäyttönä. Mari Kivistö. Lapin yliopisto, väitöskirja 2014.

 

HENKILÖKOHTAINEN APU JA MONIMUOTOINEN OSALLISUUS
- Tutkimus vaikeavammaisten osallistumisesta ja osallisuudesta
Mari Kivistö, Lapin yliopisto, lisensiaattityö 2011
http://www.sosnet.fi/loader.aspx?id=16b1a702-1dd8-4a0d-8d96-5427221e5faa

 

”HEI MÄ PYSTYN TEKEE MONIA JUTTUJA, VAIKKEN MÄ NÄEKÄÄN!”
Henkilökohtainen avustaja näkövammaisen henkilön voimaantumisen tukena
Elisa Saari, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos, sosiaalityö, pro gradu 2011 http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20110126/urn_nbn_fi_uef-20110126.pdf,                

 

”KUN ON HENKILÖKOHTAINEN AVUSTAJA MUKANA, NI PAIKKA KUN PAIKKA, NI MENNÄÄN” Toiminnallisen oikeudenmukaisuuden toteutuminen liikuntavammaisen aikuisen elämässä
Maarit Nevalainen ja Irmeli Ylisirniö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Toimintaterapia opinnäyte

 

 

TYÖNANTAJANA SUORIUTUMINEN

 

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN JÄRJESTÄMINEN JA TYÖNANTAJA TOIMIMISEN KEHITTÄMINEN
Matti Suontaustan pro gradu –tutkielma, Työelämän oikeusnormit 2013, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 2013
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/94344/gradu2013Suontausta.pdf?sequence=2

 

VELVOITTEESTA SUORIUTUMINEN Vaikeavammaisten kokemukset henkilökohtaisten avustajien työnantajina toimimisesta
Elina Hallman, Pro gradu –tutkielma, Sosiaalityö, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto, 2013
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/41493/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201305201706.pdf?sequence=1

 

KOHTI OMANNÄKÖISTÄ ELÄMÄÄ – Vammaisten työnantajien kokemuksia työnantajuudesta. Emmi Nylund, Tampereen yliopisto. 2010.
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/82076/gradu04678.pdf?sequence=1

 

 

SOSIAALITYÖN ASIANTUNTEMUS JA NÄKÖKULMA

 

HENKILÖKOHTAINEN APU KEHITYSVAMMAHUOLLON SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Inka Lehtinen ja Mari Stycz, Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalityön käytäntötutkimus, 2014
http://www.socca.fi/files/4004/Henkilokohtainen_apu_kehitysvammahuollon_sosiaalityontekijoiden_nakokulmasta_Lehtinen_Stycz_2014.pdf

 

HELSINGIN VAMMAISTEN SOSIAALITYÖN PALVELUSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ JA LAATIMISPROSESSI Helsingin yliopisto, Anu Autio, Sosiaalityön käytäntötutkimus, 2013

http://www.socca.fi/files/3295/Helsingin_vammaisten_sosiaalityon_palvelusuunnitelmien_sisalto_ja_laatimisprosessi_Anu_Autio_2013.pdf

 

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPALVELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA - esimerkkinä henkilökohtaisen avun päätöksentekoprosessi Minna Heikkinen, Itä-Suomen yliop, yhteiskuntatieteiden laitos, sostyön pro gradu 2011 http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20110368/urn_nbn_fi_uef-20110368.pdf,

 

SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUS VAMMAISSOSIAALITYÖSSÄ
Maarit Kinnunen
, Sosiaalityön koulutusohjelma, Lapin yliopisto, Pro gradu 2012,
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/87654/Kinnunen.Maarit.pdf?sequence=1

 

VAMMAISPALVELUT. HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMISEN JA JÄRJESTÄMISEN OIKEUDELLISET ONGELMAT. Anne Välimäki, Pro gradu -tutkielma, Turun yliopisto, sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö. 2012.
http://www.sosiaaliportti.fi/File/cfc814e8-fb57-4cb8-9044-b92614c1b5d4/GRADUAnneVlimki.pdf

 

HALLINTO-OIKEUDEN OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA. Hanne Heikkinen, Itä-Suomen yliopisto. 2011 http://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tutkimus-kehittaminen/tutkimuksia-vammaisalalta/henkilokohtainen-apu/hallinto-oikeuden-oikeuskaytantoa-vammaispalvelulain-mukaisesta-henkilokohtaisesta-avusta (tiivistelmä)

 

 

AVUSTAJAN NÄKÖKULMA

 

"KÄSINÄ, JALKOINA, MUTTA EI PÄÄNÄ?" Henkilökohtaisten avustajien työehdot, työsuojelu ja oma kokemus työstään Suomessa
Milja Mäkinen, YTM, Tampereen yliopiston Porin yksikkö, pro gradu 2011
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/84102/gradu06322.pdf?sequence=1

http://www.kynnys.fi/images/stories/assistentti.info/ha_pvt_2011/luennot/ammattina_avustaminen.pdf

 

 

AVUSTAJAJÄRJESTELMÄN KEHITTYMINEN


TAHTOA, TODELLISUUTTA JA TOIVEITA. Suuri kertomus henkilökohtaisesta avusta. HAJ- projekti. Toimittaneet Marjo Heinonen ja Heini Saraste. 2006.

 

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAJÄRJESTELMÄN KAKSI VUOSIKYMMENTÄ SUOMALAISESSA VAMMAISPOLITIIKASSA
Marja-Liisa Heiskanen
, lisensiaattityö 2008. Stakes raportteja 10/2008.
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/77630/R10-2008-VERKKO.pdf?sequence=1

 

KUINKA HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA TULI SUOMEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ SUBJEKTIIVINEN OIKEUS. Johanna Teräväinen. Pro gradu. Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, sosiaalityö. 2012. (tutkimusta ei saatavilla verkosta)

 

TUTKIMUS VUODEN 2009 VAMMAISPALVELULAIN MUUTOSTEN VAIKUTUKSISTA ASIAKASMÄÄRIIN JA KUSTANNUKSIN
Väisänen, Antti; Linnosmaa, Ismo; Eskelinen, Janne; Nurmi-Koikkalainen
, 2013 THL
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/114546/URN_ISBN_978-952-302-096-2.pdf?sequence=1

 

VAIKEAVAMAISEN OIKEUS HENKILÖKOHTAISEEN APUUN

Hyyryläinen, Jukka , Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu

http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/83891/gradu06149.pdf?sequence=1

 

LAITOSKULTTUURISTA ITSEMÄÄRÄÄMISEEN

Tutkimus henkilökohtaisesta budjetoinnista vammaispalveluissa.
Susan Eriksson, 2013, Kehitysvammaliitto, Tutkimus- ja kehittämiskeskus Tutke
http://www.kehitysvammaliitto.fi/wp-content/uploads/laitoskulttuurista_itsemaaraamiseen.pdf

 

 

HENKILÖKOHTAISTAMINEN

 

HENKILÖKOHTAISTAMINEN ISON-BRITANNIAN AIKUISTEN SOSIAALIHUOLLOSSA VUOSINA 2007—2014 - SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS

Marjaana Kirjavainen,  Ammatillinen lisensiaatin tutkinto, Sosiaalityön erikoistumisopinnot/ Hyvinvointipalvelujen koulutusohjelma, Lapin Yliopisto

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Kevät 2016

http://www.sosnet.fi/loader.aspx?id=2f6a91d0-cd6c-45c4-8a4d-bb2be3b766d8

 

HENKILÖKOHTAINEN BUDJETTI Systemaattinen kirjallisuuskatsaus kansainvälisestä tutkimuksesta
Emilia Leinonen, pro gradu-tutkielma, Yhteiskuntapolitiikka, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto 2014
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/43690/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-201406122009.pdf?sequence=1

 

 

ELÄVÄN APUVÄLINEEN JA AVUSTAJAN SUHDE

 

”KOIRA IHMISEN APUNA” Liikuntavammaisten ihmisten kokemuksia avustajakoirista
Jaana Hovi
, Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalityö, Pro gradu –tutkielma, 2013
http://www.invalidiliitto.fi/files/attachments/avustajakoirat/koira_ihmisen_apuna_-_liikuntavammaisten_ihmisten_kokemuksia_avustajakoirista__jaana_hovi__pro_gradu_-tutkielma__1-2013.pdf

HÄNTÄ HEILUTTAA ASIANTUNTIJAA? Avustajakoira lääkinnällisen kuntoutuksen apuväline. Jaakko Malin. Opinnäytetyö, Kuntoutuksen ohjauksen ja -suunnittelun koulutusohjelma, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 2013.
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/64011/Malin_Jaakko.pdf?sequence=1

 

AVUSTAJAVÄLITYS

Tutkielma HENKILÖKOHTAISEN AVUN VÄLITYSKESKUKSESTA
- Turun amk

 

Lisätietoja